Beiratkozás

Kedves Szülők!
Köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük a 2019-20-as tanévben tanköteles lesz.
Iskolánk a békásmegyeri hegyek lábánál, Csillaghegy határában található.
Intézményünket a nyugodt, elfogadó, aktív munkára serkentő légkör jellemzi. Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a gyerekek szívesen járjanak iskolába, biztonságban érezzék magukat nálunk, elsajátítsák a megfelelő ismereteket, készségeket, fontos legyen számukra a tanulás, a tudás megszerzése.
Kiemelt feladatunk alsó tagozaton az alapkészségek minél hatékonyabb elsajátítása a fokozatosság és a játékos gyermekkor megőrzésével, felső tagozaton tanulóink felkészítése a továbbtanulásra.
Különösen fontos a tanuláshoz való pozitív hozzáállás, a helyes tanulási szokások, az elmélyült, minőségre törekvő tanulási morál kialakítása. A tanítási órán való differenciált fejlesztéssel különös figyelmet fordítunk a hátránykompenzálásra, a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra. Ezt pedagógusaink magas szintű felkészültsége, szakmai ismerete teszi lehetővé, és az eddigi beiskolázási eredmények mindezt vissza is igazolják.
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek szabadidejüket - mind a napköziben, mind a szakkörökön - a lehető legaktívabban töltsék.
Várjuk azokat a szülőket, akik gyermeküket elfogadó közösségben szeretnék tudni, fontosnak tartják, hogy a gyerekek megfelelő segítséget kapjanak az iskolai munkához, és lényeges számukra, hogy az iskola a felhőtlen gyerekkor, az örömteli tanulás színtere legyen.

Intézményünk egyedi sajátossága: a komplex tehetséggondozás és felzárkóztatás.
A fejlesztés célja, eljuttatni a tanulókat a képességeikhez mért lehető legjobb teljesítmény szintjére a tanulási környezet optimális szervezésével.
A korai tehetséget mutató tanítványainknak rendszeres tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk órarendbe szervezetten és szakkörökön.
A kiemelt figyelmet igénylő gyerekek, a tehetségek, a tanulási nehézséggel küzdők együttnevelését tanórai differenciálással, csoportbontásokkal, külön foglalkozásokkal valósítjuk meg alsó és felső tagozaton egyaránt.
Első osztálytól a tantervi kereteken belül az anyanyelvet és a matematikát magasabb óraszámban tanítjuk. Ötödik osztálytól a matematikát nívó csoportban oktatjuk. Harmadik osztálytól biztosítjuk az informatika tantárgy oktatását bontott csoportban.

Nyelvoktatás:
Tanított idegen nyelvek: angol, német.
Az idegen nyelvet a helyi tantervünkben leírtaknak megfelelően 3. évfolyamtól nívó csoportban oktatjuk. Az első évfolyamon egy osztályban a délutáni idősávban lehetőséget biztosítunk nyelvtanulásra bontott csoportban.

Szabadidős tevékenységek: Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a délutáni szabadidő hasznos eltöltésére. Alsó tagozaton a napközis foglalkozás keretében a tanítók változatos programokat biztosítanak a gyerekeknek (kézműves-, kulturális-, sportfoglalkozások, játéktanítás, könyvtár- és színházlátogatás, stb). A nyolc év során délutánonként az igényekhez igazodva változatos szakköröket és egyéb foglalkozásokat biztosítunk: angol, matematika, néptánc, színjátszó, drámajáték, anyanyelvi, furulya, csillagászat, környezetvédelem, természetismeret, énekkar, kézműves és képzőművészeti, sakk, ECDL (7-8. évf.), sportkörök.
Önköltséges lehetőségek: tűzzománc, úszás, asztalitenisz, akrobatikus rock and roll, divattánc, aikido, judo, kosárlabda, zenei oktatás.

Zenei oktatás:
Helyet biztosítunk az Aelia Sabina Zeneiskola zenepedagógusainak hangszer és szolfézs tanításra.

Napközi, tanulószoba, ügyelet: Az 1-6. évfolyamon igény szerint minden gyermeknek biztosítani tudjuk a napközis ellátást 16:30-ig és 7-8. évfolyamon a tanulószobát 14:00-16:00-ig. A napközi 1-5. évfolyamon egy osztály, egy napközis csoport jelleggel működik. Előzetes igényfelmérés alapján pedagógus felügyelettel ügyeletet biztosítunk, reggel: 6:30-7:45-ig és délután:16:30-17:30-ig.

Hagyományőrző programjaink: Nevelő-oktató munkánk fontos szerepet szán a meglévő hagyományok ápolására: Bográcsfesztivál, szüreti bál, Márton napi vigasságok, Luca napi vásár, karácsonyi ünnepségek, Iskolanap, farsang, Bárczi Gála, témahét, intenzív hét, tanulmányi kirándulás, erdei iskola, nyári napközis tábor.

A 2019/2020-as tanévben az alábbiak szerint három első osztályt tervezünk indítani:

1.a angol nyelv – művészetek (Tóthné Fürjes Zsuzsanna, Gyetvainé Végh Ágnes)
1.b mesevilág - anyanyelv - kommunikáció (Takács Ágpta, Deák Tímea)
1.m matematika – sakk (Simainé Fenyvesi Judit, Németh Veronika)

Barátságos, jól felszerelt tantermekkel, szaktantermekkel várjuk a gyerekeket. A tanév első hónapjában óvoda-iskola jelleggel szoktatjuk gyermekeinket az új közösségbe és az iskolás életmódhoz. Mind a három első osztályunkban biztosítjuk a mindennapos matematika és testnevelés oktatást.

Tisztelt Szülők!

Szeretettel várjuk Önöket „Iskolanyitogató” programjainkra gyermekükkel együtt, hogy iskolánkkal és a leendő elsős tanító nénikkel megismerkedhessenek!


Szülői beszélgető kör 2018. november 19. 17.00-18.00
"A téli világ meséi" 2019. január 15. 17.00-18.00
"Itt a farsang..." - kézműveskedés 2019. február 7. 17.00-18.00
"Kalandos fejtörők" - logikai játékok 2019. március 20. 17.00-18.00
Nyílt nap 2019. április 5. 8.30-12.00

Intézményvezető fogadó órája: hétfő 15:00-16:00
A beiskolázásért felel: Demény Gabriella intézményvezető-helyettes

Bárczi Géza Általános Iskola körzetének utcajegyzéke:

Árok utca
Bárczi Géza utca páros oldal
Békahát u.
Hegy u.
Hollós Korvin Lajos u. 1-18.
Honvéd utca
Jendrassik György utca 1.7; 2-8.
Kőbánya u.
Mező u.
Óbarack u.
Óbor köz
Óbor u.
Őszike u. 3-7; 2-12.
Pabló Neruda u. 1-12.
Rézüst u.
Sramli u. 1-5.
Szindbád u.
Tamás u.
Törköly u.
Tüzér u.
Víziorgona u. 3-9, 4-10.
Zemplén Győző u. 1-8.