Bemutatkozunk


Iskolánk a békásmegyeri hegyek lábánál, Csillaghegy határában található.
Intézményünket a nyugodt, elfogadó,aktív munkára serkentő légkör jellemzi. Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy gyerekek szívesen járjanak iskolába, biztonságban érezzék magukat nálunk, elsajátítsák a megfelelő ismereteket, készségeket, fontos legyen számukra a tanulás, önmaguk megvalósítása.
Kiemelt feladatunk alsó tagozaton az alapkészségek minél hatékonyabb elsajátítása a fokozatosság és a játékos gyermekkor megőrzésével, felső tagozaton tanulóink felkészítése a továbbtanulásra.


Békásmegyer látkép
Békásmegyer látkép

Különösen fontos a tanuláshoz való pozitív hozzáállás, a helyes tanulási szokások, az elmélyült, minőségre törekvő tanulási morál kialakítása. A tanítási órán való differenciált fejlesztéssel különös figyelmet fordítunk a hátránykompenzálásra, a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra. Ezt pedagógusaink magasszintő felkészültsége, szakmai ismerete teszi lehetővé, és az eddigi beiskolázási eredmények mindezt vissza is igazolják.
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek szabadidejüket - mind a napköziben, mind a szakkörökön - a lehető legaktívabban töltsék.
Várjuk azokat a szülőket, akik gyermeküket elfogadó közösségben szeretnék tudni, és fontosnak tartják, hogy a gyerekek megfelelő segítséget kapjanak az iskolai munkához, és lényegesnek tartják, hogy az iskola a felhőtlen gyerekkor, az örömszerzés színtere legyen.

Intézményünk egyedi sajátossága: a komplex tehetséggondozás és felzárkóztatás.
A fejlesztés célja, eljuttatni a tanulókat a képességeikhez mért lehető legjobb teljesítmény szintjére a tanulási környezet optimális szervezésével.
A korai tehetséget mutató tanítványainknak rendszeres tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk a lehetőségeinkhez képest (pl. órarendbe szervezetten, szakkörökön&).
A részképesség-zavarral küzdő gyerekeket integráltan oktatjuk, normál létszámú osztályokban.
Alsó és felső tagozaton egyaránt fejlesztő pedagógusaink vezetésével egyéni és kiscsoportos képességfejlesztésen vesznek részt.
Első osztálytól a tantervi kereteken belül az anyanyelvet és a matematikát magasabb óraszámban tanítjuk. Harmadik osztálytól biztosítjuk az informatika tantárgy oktatását bontott csoportban.

Nyelvoktatás:
Tanított idegen nyelvek: angol, német.
Az idegen nyelv oktatása a helyi tantervünkben leírtaknak megfelelően 3. évfolyamtól történik. Az első 2 évfolyamon szülői igény esetén szakköri/tanfolyami formában nyílik lehetőség nyelvtanulásra.

Színjátszó szakkör
Színjátszó szakkör
Szakkörök, szabadidős tevékenységek
Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a délutáni szabadidő hasznos eltöltésére. Alsó tagozaton a napközis foglalkozás keretében a tanítók változatos programokat biztosítanak a gyerekeknek (kézműves, kulturális, sportfoglalkozások, játéktanítás, könyvtár-és színházlátogatás). A nyolc év során délutánonként az igényekhez igazodva és a lehetőségekhez mérten változatos szakköröket és egyéb foglalkozásokat biztosítunk.
Az igényeknek és lehetőségeknek megfelelően a következő szakköröket szervezzük: néptánc, modern tánc, színjátszó, drámajáték,csillagászat, környezetvédelem, újságíró, énekkar, kézmőves, rajz, filmklub, ECDL (7-8. évf.), sportkörök. Önköltséges lehetőségek: tőzzománc, úszás,asztalitenisz, akrobatikus rock and roll, divattánc, aikido, judo, kosárlabda, zenei oktatás.

Napközi, tanulószoba, étkezés, ügyelet:
Az alsó és felső tagozaton is igény szerint minden gyermeknek biztosítani tudjuk az étkezést, a napközis ellátást 16:30-igés felső tagozaton a tanulószobát 13:00-16:00-ig.
Előzetes igényfelmérés alapján pedagógusfelügyelettel ügyeletet biztosítunk,
reggel: 6:30-7:45-ig és délután:16:30-17:30-ig.

Hagyományőrző programjaink:
Nevelő-oktató munkánk fontos szerepet szán a meglévő hagyományok ápolására: Bográcsfesztivál, szüreti bál, Márton napi vigasságok, Luca napi vásár, karácsonyi mősor (szülőknek, óvodásoknak), Iskolanap, farsang, Bárczi Gála, témahét, intenzív hét, tanulmányi kirándulás, erdei iskola, nyári napközis tábor.
Bárczi Gála
Bárczi Gála