iskolas_leszek
1.a osztály Burucs Erika – Tánczos Rita Andrea

kommunikáció – kooperativitás

A gyermekek – majd felnőttek – érvényesülésének, sikerességének és önbecsülésének alapja, hogy megfelelő módon és kellő hatékonysággal kommunikáljanak. Ennek feltétele, hogy 10 éves korukig megtanulják a nyelvi jelrendszert értelmezni és alkalmazni, mely nagyban meghatározza a tanuláshoz való viszonyukat, motivációjukat és nagy szerepet játszik az értékválasztásban is.
A XXI. század gyermeke nagy eséllyel végzi majd munkáját egy csoport tagjaként, projekteket létrehozva. Az iskola feladata, hogy felkészítse őket az együttműködésre, a másik véleményének meghallgatására, az információk közös feldolgozására, egymás segítésére s egyben a hatékony problémamegoldásra.
A gyermekkorban elsajátított hatékony kommunikáció, az elfogadó attitűd és az együttműködés képessége nagy hatással van a felnőttkori szocializációra és viselkedéskultúrára is.
1. b osztály Dr. Kerekesné Agárdi Noémi - Wolskyné Farkas Mónika
idegen nyelv - zene

Fő célunk: a zenével és az idegen nyelvvel gazdagítani a gyermekek személyiségét, megtanítani őket a tanulás szeretetére, a rendszerességre, egymás kölcsönös segítésére, a konfliktusok kulturált kezelésére, a kooperatív gondolkodásmódra.
Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szabott fejlesztés áll, az egyéni képességek maximális kibontakoztatására törekedve. Tanulóink készségeit a tanítási órákon kívül a délutáni napközis foglalkozásokon, a szakkörökön és a tehetséggondozó foglalkozásokon is igyekszünk fejleszteni.
Válaszható idegen nyelv a német, melyet heti 2 órában, bontott csoportban tanulnak a gyerekek. A nyelvtanulás játékos formában történik. 1-2. osztályban az idegen nyelv alapjait a tanulók dalok, versek, mondókák, mesék formájában, játékos módon sajátítják el.
A zene is fontos szerephez jut osztályunkban, hiszen nemcsak ösztönzi a gyermekek ritmusérzékének, hallásának, figyelmének, memóriájának fejlődését, hanem nagymértékben elősegíti a társakhoz való alkalmazkodás kialakulását. A cél elérése érdekében, a hangszerek megismerésén túl, sokszor fogunk zenét hallgatni, együtt zenélni, zenés játékokat játszani; illetőleg szeretnénk minél több zenei-zenés előadást megtekinteni. Az együtt éneklés szeretetére neveljük a gyermekeket.

1. c osztály Török Margit – Nagy Ivánné (Gabi néni)
mozgás – dráma

Az iskola egyik feladata a sikeres, boldog felnőtté válás alapjainak megteremtése. Alsó tagozaton a legfontosabb feladat az írás, olvasás, számolás alapkészségeinek fejlesztése, ami biztos alapot ad a későbbi ismeretszerzéshez. Ezen kívül nagyon fontos, hogy megtanítsuk a gyerekeket kommunikálni, együttműködni, önállóan gondolkodni.
A tanulás csecsemőkorban a mozgáson keresztül kezdődik, a kisgyermekek a mozgás során tapasztalják meg saját testüket, környezetüket. A tanuláshoz szükséges részképességek fejlesztésében is nagyon nagy szerepe van a mozgásnak, ezért rendkívül fontosnak tartjuk a mozgásfejlesztést, a koordináció javítását. Sok játékkal, érdekes eszközökkel, változatos feladatokkal elégítjük ki a gyermekek hatalmas mozgásigényét. A TSMT-ben (tervezett szenzomotoros tréning) alkalmazott mozgásformák, mozgásfejlesztő eszközök testnevelés órákba építésével biztosított a gyerekek megfelelő fejlődése, mozgáskultúrájuk kialakulása.
Ehhez kapcsolódik a drámapedagógia módszer alkalmazása, mellyel szintén fejlődik a gyerekek mozgáskultúrája, de jót tesz az önbizalmuknak, fejleszti az önismeretet, segíti a kommunikációs képességek kialakulását. A gyerekek saját igényeik szerint kapcsolódhatnak be a játékokba, fejezhetik ki érzelmeiket, véleményüket, gondolataikat akár nonverbális formában is. A mozgásos játékok oldják a szorongást, a mozdulatokkal kifejezett érzelmek, gondolatok pozitívan hatnak a kreativitásra. A különböző tantárgyak tanítása során változatos módon alkalmazzuk ezt a módszert, mert motivál, felszabadít, alkalmazkodik az egyéni sajátosságokhoz.
Mottónk: Minden nebuló érezze jól magát az iskolában.1. m osztály Makai-Boros Anikó – Székely Szilvia
matematika – természetismeret

Osztályunkban szeretnénk - a gyerekek természetes, velük született kíváncsiságát megtartva- a természettudományos és matematikai ismeretek iránti érdeklődést felkelteni, megszerettetni. Ezen kívül szeretnénk önállóan gondolkodó, kreatívan feladatot megoldó és értőn tanulni tudó gyerekeket nevelni. Előnyben részesítjük a problémamegoldó, rendszerező, logikus, stratégiai gondolkodást, amit a délutáni (Polgár Judit-féle) sakkoktatás keretében is erősítünk. Furulyázni is megtanítjuk a gyerekeket, hisz a zenetanulás a muzsikálás örömén túl fejleszti a memóriát, a koncentrációt, az önbizalmat, a kapcsolatteremtési és együttműködési készséget, megtanít a fegyelmezett, rendszeres munkára, segít az érzelmek kifejezésében és bővíti az általános műveltséget.
Fontos számunkra a természettudományok megszerettetése a világ összefüggéseinek, rendszereinek megláttatásával. A környezetismeret tanításánál a tananyagot rugalmasan kezelve játékosan, az összefüggéseket kihasználva ötvözzük a tanórák tartalmait. Mindezt viszont szigorú logikai összefüggések mentén tesszük, így a gyermekek fejében rend és rendszer együtt alakul ki, valamint képessé válnak az önálló gondolkodásra is.