gyik Mi tud segíteni nekem az iskolaválasztásban?

Az iskolánk honlapja sok-sok információt nyújt az intézményben folyó munkáról. A bemutatkozó oldal a legfontosabb jellemzőkről tájékoztatja az érdeklődőket. Az intézményi dokumentumok részletes információkat tartalmaznak, köztük a pedagógiai program és a helyi tanterv az oktató-nevelő munkába biztosítanak betekintést.

Amennyiben személyesen szeretne az iskolába látogatni, hogy így bepillantást nyerjen az ott folyó munkába és megismerkedjen az iskola dolgozóival, szakembereivel, keresse az iskolanyitogató programokat!

A Bárczi Géza Általános Iskola a 2019-20-as tanévben 5 alkalommal várja az érdeklődőket:
2018. november. 19. 17.00-18.00 - Szülői Beszélgető Kör
2019. január 15. 17.00-18.00 - „A téli világ meséi"
2019. február 7. 17.00-18.00 - "Itt a farsang..." - kézműveskedés
2019. március 20. 17.00-18.00 - „Kalandos fejtörők" - logikai játékok
2019. április 5. 8.30-12.00 - Nyílt nap

Van-e valamilyen profilja az induló első osztályoknak?

A 2019/2020-as tanévben a Bárczi Géza Általános Iskola 3 első osztályt indít:

1.a osztály Gyetvainé Végh Ágnes - Tóthné Fürjes-G. Zsuzsanna

idegen nyelv (angol) - művészeti nevelés


A gyerekek (és szüleik) életében fontos mérföldkő az iskolakezdés. Az óvodai évek után ez az a hely, ami kitölti életük jelentős részét. Az itt szerzett élményei meghatározóan alakítják személyiségét, azt a képet, ahogyan önmagát látja. Fontos hát, hogy ebben a folyamatban a pozitív elemek domináljanak és a kisgyermek értékes, egyedi emberként élje meg önmagát, ahol elfogadást és törődést tapasztal. Egy jó iskolában lehetőséget kap a tanulásra, személyiségének kibontakoztatására, megismerkedik új szabályokkal, megtanulja azok betartásának fontosságát.
Az iskola egyben az a társas közeg, amelyben a gyermek megtanulja, hogyan lehet másokkal hatékonyan együttműködni, csapatban dolgozni, - a másikat tisztelve - akaratát érvényesíteni, önmagát képviselni.
Ennek tükrében valóban nem elhanyagolható hát, hogy ezekre a meghatározó évekre milyen közösséget és lehetőségéket választ gyermekének a szülő.
Gyakran tapasztaljuk, hogy a minket körülvevő világban való eligazodáshoz az anyanyelvünkön kívül egy másik nyelv ismeretére is egyre nagyobb szükségünk van. Ebben az osztályban a gyerekek már első iskolai éveikben megkapják ezt a lehetőséget. 1-2. osztályban a nyelvoktatás játékos formában, bontott csoportban zajlik. Az alapokat dalok, versek, mondókák, mesék segítségével sajátíthatják el.
Az idegen nyelv tanulása mellett, ebben a tanulócsoportban fontos szerepet szánunk a "lélek építésének" vagyis a művészeti nevelésnek is. (zenei nevelés, esztétikai érzék formálása, művészetek iránti fogékonyság kialakítása) Valljuk ugyanis, hogy kreativitást bátorító, színes, változatos környezetben a legjobb tanulni, ahol minden gyermek rátalálhat azokra a területekre, amelyekben ügyesnek, sikeresnek tapasztalhatja és érezheti magát. Mindkettőnk közös célja, hogy kellemes légkörben, minél több tudáshoz és értékhez juttassuk tanítványainkat. Hogy majdan nyitott szívű és gondolkodású, érdeklődő, felelősségteljes, szabálytisztelő felnőttekké válhassanak. Szeretettel és izgalommal várjuk leendő kis tanítványainkat!
Ági néni és Zsuzsi néni


1.b osztály Takács Ágota - Deák Tímea

mesevilág – anyanyelv – kommunikáció


A gyermek nyelve a mese. Osztályunk kiemelt profilja szerint ezen keresztül alakítjuk tanítványaink anyanyelvi képességeit, szerettetjük meg Velük az olvasást, bővítjük szókincsüket, fejlesztjük beszéd-és szövegértésüket.
Megtanítjuk Őket az egymásra való odafigyelés fontosságára, miközben elsajátítják a verbális és nonverbális kommunikáció gazdag eszköztárát. Egymás türelmes elfogadása, az empátia és az egymástól való tanulás képességének kialakítása szintén fontos célunk.
Gyakran járunk Tanítványainkkal színházi előadásokra, és az iskolai szabadidőben is teret adunk a gyerekek önkifejezési próbálgatásainak mesei előadások, dramatikus és táncos bemutatók formájában. Személyiségük ez által is gazdagodik, színesedik.
A gyermekek nem egyforma képességekkel érkeznek hozzánk, kiemelt feladatunk az anyanyelvi kompetenciák differenciált fejlesztése a tehetséggondozás és a felzárkóztatás tekintetében egyaránt.
Szeretettel és izgalommal várjuk leendő kis tanítványainkat!
Ágota néni és Timi néni


1. m osztály Németh Veronika – Simainé Fenyvesi Judit

matematika – sakk


Osztályunkban iskolaérett, matematika és sakk iránt is érdeklődő, nyitott, kreatív gyerekeket várunk.
A gyermekek meglévő logikai készségére alapozva mélyebb matematikai ismereteket kívánunk átadni, ehhez első osztálytól kezdve a modern technika eszközeit is felhasználjuk (számítógép, projektor, tablet, pl. a GEOMATECH használatával).
A logikus gondolkodás fejlesztését rendszeres sakkoktatással (Polgár Judit féle módszer) is támogatjuk.
Munkánk során arra törekszünk, hogy a gyermekekből összetartó közösséget kovácsoljunk az egyéni tehetségek feltárása és kibontakoztatása mellett. Fontosnak tartjuk a gyermekek megfelelő neveltségi szintjének kialakítását az otthoni és iskolai munkában egyaránt.
Osztályunkban hangsúlyos még a vizuális kultúra élménynyújtó átadása és a magyaros tantárgyak drámapedagógiai eszközökkel történő megközelítése.
Szeretettel és izgalommal várjuk leendő kis tanítványainkat!
Judit néni és Vera néni


Iskolát vagy pedagógust válasszak?

Mi úgy gondoljuk, alsó tagozaton a tanító néni személye nagyon fontos, talán még fontosabb is, mint az iskola maga, hisz a tanulás megszerettetése, az örömteli iskolába járás, egy, a gyerekek számára biztonságot nyújtó, szeretetteljes tanító közelében valósulhat csak meg. Bár iskolánk évről évre azon dolgozik, hogy a hozzánk ellátogató szülők és gyermekek, az iskolával és a benne tanítókkal egyaránt elégedettek legyenek, így mentesüljenek a nehéz választás alól.

Hány gyerek jár egy osztályba?

Osztályaink átlag létszáma 20-25 fő, mely annak köszönhető, hogy iskolánkban évfolyamonként 3-4 osztály működik. Ezen osztálylétszámok biztosítják az optimális óratervezés lehetőségét és a változatos munkamódszereket: páros munka, csoporttevékenység, differenciálás, projekt

Mennyit van a napközis tanító néni a gyerekekkel?

Iskolánkban nincs – a klasszikus értelemben vett – napközis tanító néni. Hosszú évek óta sikeresen alkalmazzuk azt a modellt, melyben az osztályhoz tartozó két tanító (osztályfőnök és osztályfőnök-helyettes) a délelőtti szakrendszerű oktatás során – egymás közt arányosan felosztva – tanítási órákat tart, így lehetőség nyílik arra, hogy a délután folyamán is váltva legyenek a gyerekekkel. Fontosnak tartjuk, hogy a pedagógusok a rájuk bízott gyermekekkel ne csupán tanórákon, hanem szabadidőben, kötetlenebb helyzetekben is találkozzanak, megismerjék szokásaikat, kapcsolatteremtő képességüket, problémamegoldó technikáikat.

Mi történik akkor, ha nem bírja elsős gyermekem a 45 perces órákat?

Az első osztályos tanító nénik tudják, hogy az iskolát kezdő gyerekek figyelme rövid ideig köthető le, egyféle tevékenységet 10-15 percig képesek kitartóan végezni. Ezért tapasztalt, jól képzett, gyermekszerető pedagógusaink az órai tanulás mellett játékos, pihentető, sokszor mozgásos tevékenységeket is terveznek, hogy ne terheljék túl a gyerekeket. Az iskolás szokások kialakítása nálunk kis lépésekben, fokozatosan, az életkori igényekkel összhangban történnek.

Gyermekem kimehet a mosdóba az óra közben?

Szeretnénk, ha a gyermekek a lehető leggördülékenyebben illeszkednének be az iskolás létbe, ehhez pedig az kell, hogy biztosítsuk a zökkenőmentes átmenetet az óvoda és az iskola között.

Iskolássá válni, alkalmazkodni az új szabályokhoz hosszú folyamat. Törekszünk arra, hogy a tanórák időbeosztása igazodjon a gyermekcsoportok igényeihez, sajátosságaihoz.

Mennyi időt töltenek levegőn a gyerekek?

Minden nap – időjárástól függően - ebéd után vagy a játszótéren, vagy az iskola udvarán játszhatnak a gyerekek, legalább egy órát. Fontosnak tartjuk a szabadtéri játékokat, mert azok elősegítik az idegrendszer fejlődését, fejlesztik a problémamegoldó képességet, a koncentrációt és az önfegyelmet is. Az udvarunkon homokozó, hinta, salakos, betonos és műfüves pálya áll a gyerekek rendelkezésére. Társasjátékra, baráti beszélgetésre, kevés mozgást igénylő elfoglaltságokra a fedett pavilon használható.

 A gyermekemnek kötelező 16 óráig az iskolában maradnia?

Iskolánkban 8:00-13:30-ig tart a tanítási idő, 15:00-16:00-ig tart a védett tanulási idő (házi feladat írás), ezen időszakok alatt csak nagyon indokolt esetben lehet a gyermekeket az iskolából elvinni, a munkát megzavarni.

A napközis tanulóknak kötelező 16:00 óráig az iskolában tartózkodniuk, azonban indokolt esetben minden szülőnek joga van az iskola igazgatójától engedélyt kérni - akár az egész tanévre vonatkozóan - a délutáni foglalkozások alóli felmentésre. Ezt írásbeli kérvény beadásával teheti meg.

Ha valaki rendszeresen jár edzésre, zeneórára, vagy más foglalkozásra, akkor elég egy kérelmet beadni az iskola igazgatójához (a tanító néniken keresztül is lehet) megjelölve, hogy mely napokon, milyen időpontban távozik gyermeke az iskolából. Egyedi esetekben (orvosi vizsgálat, családi esemény) elég a tanító néniknek / tanároknak írásban jelezni a gyermek hiányzását.

Mivel töltik a gyerekek a délutánokat?

Nálunk délutánonként a gyerekek számtalan program közül válogathatnak: -ingyenes szakkörökből pl.: furulya, rajz, foci, természettudomány, néptánc, dráma …, -hagyományőrző programokból pl.: Bárczi Zoo, Szüreti bál, Márton nap, Luca napi vásár, osztálykarácsony, Iskolanap, farsang, egészségnap, Madarak és fák napja, Dök nap... -osztályok által szervezhető programok közül: kirándulások, erdei iskola, téli sportok, színházlátogatás, koncertek...
-önköltséges lehetőségekből: kosárlabda, aikido, judo, ping-pong, különböző táncok, tűzzománc, aerobic, Aelia Sabina Zeneiskola hangszeres órái

Kapnak-e a gyerekek házi feladatot?

A házi feladat a tanítási órákon elsajátított tananyag gyakorlására, az ismeretek elmélyítésére, alkalmazására ad lehetőséget. Megerősíti az órán elhangzottakat, rendszeres felkészülésre, kutatásra, tanulásra sarkall, valamint abban is segítenek, hogy a gyerekek elsajátítsák a számukra legmegfelelőbb tanulási módszereket. Iskolánk pedagógusai igyekeznek olyan mennyiségű házi feladatot adni, hogy az azok megoldására szánt idő ne haladja meg a 30-60 percet, így lehetőség szerint otthonra már ne maradjon írásbeli feladat.

 Hogyan tudja az iskola a gyermekek túlterheltségét csökkenteni?

Iskolánk fokozott figyelmet fordít arra, hogy minden gyermek megkapja a neki szükséges támogatást ahhoz, hogy gond nélkül tudja teljesíteni a tőle elvárt feladatokat. Tapasztalt, jól képzett, gyermekszerető pedagógusaink az órai tanulás mellett játékos, pihentető, időnként mozgásos tevékenységeket is terveznek, hogy ne terheljék túl a gyerekeket.

Az alsó tagozaton olyan mennyiségű házi feladatot igyekszünk adni, hogy az azok megoldására szánt idő ne haladja meg a 30-60 percet, így lehetőség szerint otthonra már ne maradjon írásbeli feladat. Természetesen, ezen szándék sikere nagyban múlik azon is, hogy az adott gyermek, mennyire képes az erre szánt időt koncentrált munkával tölteni. A védett tanulási idő előtt, vagy a játszótéren, vagy az iskola udvarán, általában legalább egy órát szabadon játszhatnak, mozoghatnak a gyerekek, ami szintén elősegíti a délutáni tanulást.

Mit jelent az, hogy egy iskola integráló, befogadó?

Iskolánk inkluzív szemléletű, feltérképezi és kiemelten támogatja / fejleszti a valamiben tehetséges és / vagy tanulási problémákkal küzdő gyerekeket. Normál osztályban, együtt neveli a többi tanulóval a sajátos nevelési igényű diákokat is, akiknek egyéni megsegítését gyógypedagógus látja el. A beilleszkedési, tanulási, magatartási gondokkal küzdő gyerekek fejlesztését az évfolyam fejlesztő pedagógusa végzi. A kiemelt figyelmet igénylő tehetséges tanulók tehetséggondozó-órákon, foglalkozásokon és szakkörökön vehetnek részt.

Mi történik akkor, ha gyermekem kiemelkedő képességű valamiben?

Iskolánkban több lehetőség is adódik a kiemelkedő képességű gyerekek tehetségének kibontakoztatására, melyet fejlesztő / tehetséggondozó pedagógusaink végeznek. Elsősorban a fő tantárgyakhoz kapcsolódó versenyekre való felkészítésben, házi versenyek rendezésében, „levelező versenyek” szervezésében nyilvánul meg tehetséggondozó munkájuk. Emellett bontott óra keretén belül a fejlesztő pedagógusaink a tehetségesebb gyermekekkel kiemelten foglalkoznak, miközben az osztálytanítók a többieknek gyakorló órát tartanak.

Tanítóink az órákon gyakran alkalmazzák a differenciálás módszerét, a tehetségesebb gyermekek számára kihívást jelentő feladatok válogatásával, gondolkodtató, kreativitást igénylő, versenyekre felkészítő feladatsorokkal, rejtvényekkel, kutatást igénylő témákkal.

Szakköreink, sportköreink is a tehetségek felfedezését, kibontakoztatását szolgálják. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó, tehetséges tanulóknak és szüleiknek felvázoljuk az iskolán kívüli lehetőségeket is.

Mi történik akkor, ha gyermekemnek nehezebben megy valami, mint a többieknek?

Iskolánk fokozott figyelmet fordít arra, hogy minden gyermek megkapja a neki szükséges támogatást ahhoz, hogy ne maradjon el tanulmányaival. Ehhez első lépésben saját tanítóitól kap segítséget az órán, a napközi védett tanulási idejében és/vagy a tanórákon kívüli korrepetáláson. A korrepetálás alkalmával kis létszámú csoportban, vagy egyénileg nyújtanak a tanítók segítséget a tananyag megértéséhez.

Emellett, ha szükséges, az iskola fejlesztőpedagógusai a tanórákon, a gyermek tanítóival közösen tervezve / gondolkodva segítik a felzárkózást. Figyelve arra, hogy esetleg a gyermek lemaradása, a tananyag lassabb megértése hátterében nem áll-e valamilyen egyéb tanulási probléma.

Járnak-e a gyerekek tanulmányi versenyekre?

Iskolánk évről évre nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerekek különböző tanulmányi versenyeken próbálhassák ki magukat, módjuk legyen megtanulni csapatban vagy önállóan dolgozni.
Versenyek, amelyeken tanulóink részt vehetnek az alsó tagozaton:
Bolyai Matematika Csapatverseny,
Zrínyi Ilona Matematika Verseny,
Kerületi Matematika Verseny,
Bölcs Bagoly (műveltségi vetélkedő) Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny
Szépolvasó Verseny
Vers és Prózamondó Verseny
Magyar Nyelv és Helyesírás Verseny
Bolyai Természettudományi Csapatverseny.
Természetesen a felső tagozaton sokkal bővebb a versenykínálat. (Lásd honlapunkon a versenynaptárt.)

Járjon-e nyelvórára gyermekem az első osztálytól kezdve?

Intézményünk már első osztálytól lehetőséget biztosít a (német /angol) nyelvtanulásra. Iskolánk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az óvodához hasonlóan sok játékos tevékenységgel szerettesse meg az idegen nyelvet, segítse az alapok elsajátítását.

Általános kérdések

Milyen az iskola tornaterme?

Az iskolánknak két tornaterme van: egy kisebb méretű TSMT eszközökkel ellátott tornaszoba, és egy nagyobb, amely mobil fallal kettéosztható. Ezen a két termen kívül testnevelésórákon még a gyerekek rendelkezésére áll egy tükrös terem, a bordásfallal ellátott aula, továbbá az udvar egy műfüves focipályával és egy salakos kézilabdapályával.

Mekkora az iskola udvara?

Iskolánknak röplabda-, műfüves-, salakos kézilabda-, távolugrópályával rendelkező őrzött, zárt, árnyas, tágas udvara van, amely a kisebbeket mászókával, hintával, árnyékolóval ellátott homokozóval várja.

Ki tud-e jönni gyermekem napközben az iskolából engedély nélkül?

Nem. Iskolánkban éjjel-nappal portaszolgálat működik, amely biztosítja, hogy az intézmény területére engedély nélkül ne lehessen bejönni.

Praktikus kérdések

Előfordulhat-e, hogy gyermekemet helyhiány miatt nem veszik fel az iskolába?

Igyekszünk az iskolánkat választó gyerekeket fogadni, ám törvényadta kötelességünk a körzetes tanulók előnyét biztosítani. A nem körzetünkbe tartozó gyerekekre az első évfolyamra jelentkezők felvételi szabályzata az irányadó, mely iskolánk honlapján található. Mi történik akkor, ha nem a körzetben lakunk?

Igyekszünk az iskolánkat választó gyerekeket fogadni, ám törvényadta kötelességünk a körzetes tanulók előnyét biztosítani. A nem körzetünkbe tartozó gyerekekre az első évfolyamra jelentkezők felvételi szabályzata az irányadó, mely iskolánk honlapján található.

Hogyan értesülünk az iskola programjairól, fontos tennivalóinkról?

Szeptemberben Szülői levél formájában tájékoztatjuk a szülőket a tanév legfontosabb tudnivalóiról. Ezen kívül az iskola és az osztály életével kapcsolatban az osztálytanítók félévente szülői értekezleten adnak tájékoztatást, amelyek kiegészülhetnek rendkívüli találkozókkal is. Fogadóórákon a szülők saját gyermekükről kaphatnak információkat. Az aktualitások közlésére – legyen az iskolai vagy osztályszintű - a gyermekek üzenő / tájékoztató füzete és / vagy a most már egyre népszerűbb internetes levelező lista szolgál. Az egész iskolát érintő információk természetesen az intézmény honlapján (LINK) és a facebook oldalon (LINK) is megtekinthetők.

Hol tudom az ebédet befizetni?

A Bárczi Géza Általános Iskola minden hónapban tájékoztatja – üzenő/tájékoztató füzeten keresztül, honlapon, bejárati információs falon - a szülőket a következő időszakra esedékes étkezési költségekről. A befizetés – hasonlóan az óvodában megszokotthoz – történhet személyesen az iskola pénztárában; alsó tagozaton borítékban, melyet az osztálytanítók továbbítanak a befizető-helyre; ill. online megrendeléssel – banki átutalással. Az iskolai közétkeztetésben való részvételhez fizetési megállapodást kell kötni, melynek részletei megtalálhatóak a www.kszki.hu honlapon.

Hány óráig van ügyelet az iskolában?

Iskolánk reggeli és délutáni ügyelet biztosít. A reggeli ügyelet időtartama 6: 30-tól 7:30-ig, a délutáni ügyelet 16:30-17:30-ig tart, melyet az iskola alsó tagozatán dolgozó pedagógusai látnak el. Mi történik akkor, ha a gyermekem nem ért valamit?

Ha a gyermeknek kérdése van, gyakorolnia kell még, vagy esetleg nem ért valamit az órán elhangzottakból, akkor a délutáni tanulási időben van lehetősége arra, hogy a tanítóitól / tanáraitól kapjon segítséget. Az egyéni továbbhaladás megsegítése érdekében korrepetáláson is részt vehetnek a gyerekek.

Felsőben: ötödikben és hatodikban osztálynapközi működik az iskolában, a hetedikesek és a nyolcadikosok pedig tanulószobában kaphatnak segítséget.

Segíti-e az iskola a gyerekeket a továbbtanulásban?

Igen, többféle módon. A nyolcadikos diákok szülei számára októberben pályaválasztási szülőértekezletet tartunk az iskolában. Itt az érdeklődő szülők széleskörű tájékoztatást kapnak gyermekük továbbtanulásával kapcsolatban. Ezen kívül a 8. évfolyamosok Iskolabörzén ismerkedhetnek a középiskolai kínálattal, ahova szervezetten, osztályfőnök kíséretében látogatnak el. Novemberben a 8-9. évfolyamosoknak találkozót szervezünk, ahol tapasztalatot cserélhetnek diákjaink a továbbtanulás kérdéseivel kapcsolatban. Decemberben és januárban matematikából és magyarból intenzív hetet rendezünk a nyolcadikosok számára, ahol tételeket dolgoznak ki, majd szóban és írásban vizsgáznak is az elsajátított tananyagból. Így készülnek fel az előttük álló felvételi vizsgára. Lehetőségük van arra is, hogy 3 általuk választott intézmény nyílt napjára is ellátogassanak, hogy könnyebben és biztosabban tudjanak dönteni a továbbtanulásról. Több középiskola személyesen is ellátogat intézményünkbe bemutatkozás céljából. Felkészítik a gyerekeket felső tagozatban a felvételi vizsgára?

Igen. Iskolánkban a nyolcadik osztályos gyerekek középiskolai felvételi vizsgára való felkészülését már évek óta eredményesen segíti az Intenzív hét. Ezen program keretén belül a gyerekek egy-egy héten keresztül tömbösítve tanulják a matematikát valamint a magyar nyelv és irodalmat. Mindkét hét végén vizsgát tesznek a kidolgozott tételek ismeretanyagából. Így a tanulóknak módjuk van tudásukat felfrissíteni, megtapasztalni a vizsgázással járó nehézségeket, és evvel párhuzamosan tanácsokat is kapnak a sikeres felvételizés technikáival kapcsolatban. Ezen kívül a szaktanárok ingyenes felvételi előkészítő foglalkozásokat tartanak matematikából és magyarból a nyolcadikosoknak.

Felkészítik a gyerekeket a 6 és 8 osztályos gimnáziumra?

Nem, mivel iskolánk hosszú ideje eredményesen dolgozik azon, hogy a diákok a felső tagozaton is színvonalas oktatásban részesüljenek, így ne legyen szükség a korai iskolaváltásra. A gyerekek maradhassanak a számukra biztonságot nyújtó iskolában, a szeretett, megszokott osztályközösségükben. Az általános iskolának jogszabályban előírt kötelezettsége a továbbtanulás előkészítése, lebonyolítása a 9. évfolyamra.